Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa przewozowego, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawy o czasie pracy kierowców, a także konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów;
  • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / udzielenie licencji wspólnotowej
  • sporządzanie odwołań od decyzji o odmowie wydania, zawieszeniu lub cofnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów Inspekcji Transportu Drogowego o nałożeniu kary pieniężnej;
  • opracowywanie pism w przypadku sporów z zakresu prawa przewozowego, w tym konwencji CMR,
  • pomoc prawną w zakresie oceny spełnienia warunków nałożonych na przewoźników Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009,
  • występowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących transportu drogowego, w tym także przed organami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • reprezentacja Klienta w rokowaniach, negocjacjach, mediacjach

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/